Algemene voorwaarden

Iedere overeenkomst met Muurschilderingen Sharina wordt beheerst door onderstaande bindende algemene voorwaarden.

 

Enkel bijzondere, door de partijen uitdrukkelijk overeengekomen en van de algemene voorwaarden afwijkende bedingen hebben voorrang op de algemene voorwaarden.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

 

Een prijsofferte is slechts één maand geldig. Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 

Bij aanvang van de werkzaamheden dient een bedrag ten belopen van 30% van het totaalbedrag als voorschot te worden betaald.

De definitieve afrekening gebeurt op het einde van de werken. Facturen zijn steeds onmiddellijk te betalen.

 

Het ontwerp van de muurschildering(en) wordt op voorhand gekozen. Indien u extra toevoegingen laat uitvoeren wordt de offerte/factuur overeenkomstig verhoogd.

 

Op de opdrachtgever rust de plicht de werkzaamheden mogelijk te maken, waaronder ervoor te zorgen dat de werkplaats net genoeg is opdat een verzorgde uitvoering van de werken mogelijk is.

 

Voor de aanvang van de werken moet het gebouw glasdicht en beschermd zijn tegen vochtigheid, temperatuurwisselingen en wind. Kosten om een binnentemperatuur te bereiken van 10°C zijn ten laste van de opdrachtgever.

 

De opdrachtgever voorziet aansluiting aan water en elektriciteit.

 

De opdrachtgever stelt een voldoende grote en afsluitbare ruimte ter beschikking voor het opbergen van materiaal gedurende de looptijd van de werken.

 

Diefstal, verlies of beschadiging op de werf is ten laste van de opdrachtgever.

 

Laat de staat van de werf niet toe om op de voorziene begindatum te beginnen, zullen de verloren uren en gemaakte verplaatsingskosten worden aangerekend. Dit geldt tevens wanneer de werken niet vlot kunnen worden uitgeoefend door hinder van andere aannemingen.

 

De offerte behelst niet het wegnemen van afval van het werk van andere ambachten, noch het reinigen van te schilderen ondergronden die op abnormale wijze door anderen bevuild of beschadigd werden. Is voorafgaande reiniging noodzakelijk, wordt dit uitgevoerd in eigen beheer met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever en voor diens rekening.

 

Eist de opdrachtgever dat op onvoldoende droge muren geschilderd zal worden, wordt dit gedaan op zijn verantwoordelijk, nadat Muurschilderingen Sharina voorbehoud heeft gemaakt en de opdrachtgever de opdracht heeft bevestigd.

 

Alle schade aan het schilderwerk die niet veroorzaakt werd door Muurschilderingen Sharina, zal voor rekening van de opdrachtgever worden hersteld of herbegonnen.

 

De opdrachtgever heeft, overeenkomstig artikel 1794 Burgerlijk Wetboek, ten allen tijde het recht ten dele of geheel de overeenkomst op te zeggen. Desgevallend is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de totaalprijs, hetgeen overeenstemt met het voorschot indien dit reeds werd betaald.

 

Indien de opdrachtgever met of zonder toelating materiaal gebruikt dat toebehoort aan Muurschilderingen Sharina, kan laatstgenoemde niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan of schade die hierdoor is ontstaan.

 

Muurschilderingen Sharina is niet aansprakelijk voor een slecht resultaat ten gevolge van verborgen gebreken, een gebrekkige ondergrond of voorbereidende schilderwerken die niet door hem zouden aangebracht zijn, zoals een eerste laag op timmerwerken en radiatoren door de producent daarvan, de door de schrijnwerker geplaatste laag op hout edm.

 

Klachten moeten binnen de 14 dagen na de beëindiging van het werk, gemotiveerd en per aangetekend schrijven meegedeeld worden om aanvaardbaar te zijn.

 

Partijen komen overeen om geschillen bij voorkeur in der minne te regelen.

 

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.